استانداري خراسان رضوي
سازمان آموزش و پرورش كل خراسان
سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان
اداره كل راه و شهرسازي خراسان
دانشگاه علوم پزشكي مشهد
شركت گاز خراسان
اداره كل فرهنگ و ارشاد مشهد
اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان
اداره كل هواشناسي خراسان
اداره كل بيمه سلامت خراسان
اداره كل تعاون كارو رفاه اجتماعي خراسان
شركت برق منطقه اي خراسان
شركت مخابرات خراسان
هلال احمر
سازمان حج و زيارت خراسان
اداره كل ثبت احوال خراسان
اداره كل پست مشهد
موسسات آموزش عالي مشهد
دانشگاه ها
بانك ها و موسسه هاي مالي و اعتباري
ساير